Vybavenie pasu: Žiadosť o cestovný pas, poplatok, lehota

2010-06-08 10:00:00 |   |    | 

SLOVENSKO - Skončila vám platnosť cestovného pasu? Vybavte si nový ešte pred sezónou, vyhnete sa ta návalom a dlhému čakaniu. Pri podaní žiadosti o vydanie cestovného (biometrického) pasu musíte byť osobne prítomný...Cestovný doklad je verejná listina, ktorou občan preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo a ďalšie skutočnosti uvedené v cestovnom doklade. Cestovný doklad je majetkom Slovenskej republiky (občan môže byť držiteľom najviac dvoch platných cestovných dokladov rovnakého druhu). Občan má právo na vydanie cestovného dokladu, ak nie sú dôvody na odoprenie vydania cestovného dokladu alebo na jeho odňatie.

 

Rozoznávame nasledovné druhy cestovných dokladov:

 

 • cestovný pas
 • diplomatický pas
 • služobný pas
 • cestovný preukaz
 • cestovný doklad cudzinca
 • náhradný cestovný doklad Európskej únie
 • iný doklad.

 

Údaje v cestovnom doklade

Cestovný doklad musí obsahovať tieto údaje o totožnosti jeho držiteľa:

 

 • meno a priezvisko
 • deň, mesiac, rok a miesto narodenia
 • rodné číslo
 • pohlavie
 • štátnu príslušnosť; to sa nevzťahuje na cestovný doklad cudzinca
 • diplomatickú hodnosť alebo služobnú hodnosť, ak ide o diplomatický pas alebo služobný pas
 • podobu tváre
 • podpis (vlastnou rukou držiteľa vykonané písomné vyjadrenie jeho priezviska alebo mena a priezviska v ľubovoľnom poradí - nevyžaduje sa, ak občan nie je spôsobilý podpísať sa)
 • biometrické údaje, ak osobitný predpis neustanovuje inak; biometrickými údajmi na účely zákona o cestovných dokladoch sú podoba tváre a odtlačky prstov v dátovom nosiči podľa osobitného predpisu (osobitným predpisom je nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 z 13. decembra 2004 o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi - pre jeho zobrazenie kliknite sem

 

Cestovný doklad musí obsahovať aj údaj o:

 

 • absencii biometrického údaja odtlačkov prstov držiteľa v dátovom nosiči
 • časovej platnosti, prípadne ďalšie údaje ustanovené medzinárodnou zmluvou
 • obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony.

 

Do cestovného dokladu sa zapíše na žiadosť občana:

 

 • údaj o občanovi mladšom ako päť rokov; údaje sa zapisujú do cestovného dokladu rodiča,
 • skratka akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu, umelecko-pedagogického titulu alebo iného titulu alebo vedecko-akademickej hodnosti, umelecko-akademickej hodnosti alebo vedeckej hodnosti absolventa vysokej školy po predložení dokladu o udelení alebo skratka titulu, ktorý je občan oprávnený používať; ak nie je možné pre nedostatok znakovej kapacity uviesť všetky požadované tituly alebo hodnosti, občan určí, ktoré z nich sa uvedú,
 • údaj o ťažkom zdravotnom postihnutí na základe preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s červeným pruhom; zapíše sa aj druh zdravotného postihnutia, ak o to občan požiada.

Biometrické údaje možno použiť výlučne na overovanie pravosti cestovného dokladu a overenie totožnosti občana pomocou osobných údajov zapísaných v cestovnom doklade, prípadne porovnanie biometrických údajov zapracovaných v dátovom nosiči prostredníctvom technického zariadenia umožňujúceho porovnanie aktuálne zobrazených biometrických údajov občana s biometrickými údajmi spracúvanými v dátovom nosiči cestovného dokladu.

Občan, ktorému bol vydaný cestovný doklad s biometrickými údajmi, prípadne jeho zástupca, môže požiadať o overenie funkčnosti dátového nosiča s biometrickými údajmi a správnosti v ňom zapracovaných biometrických údajov.

Biometrický údaj odtlačkov prstov nemusia cestovné doklady obsahovať do 29.6.2009.

 

Do cestovného dokladu možno zapisovať údaje

 

 • o prekročení štátnej hranice Slovenskej republiky - tieto údaje zapisuje do cestovného dokladu policajný útvar (musia sa do cestovného dokladu zapísať, ak o to držiteľ cestovného dokladu požiada),
 • o príslušnosti k civilnej zložke ozbrojených síl Slovenskej republiky alebo statuse závislej osoby (tieto údaje zapisujú do cestovného dokladu orgány Ministerstva obrany Slovenskej republiky)
 • na základe medzinárodnej zmluvy alebo ak tak ustanovuje osobitný predpis.

 

Žiadosť o vydanie cestovného dokladu


Žiadosť o vydanie cestovného dokladu sa podáva na úradných tlačivách orgánu, ktorý cestovný doklad vydáva, v zahraničí zastupiteľskému úradu. Žiadosť obsahuje údaje, ktoré sa uvádzajú v cestovnom doklade, a ďalšie údaje a podklady, ktorými sú:

 

 • predchádzajúce priezvisko a rodné priezvisko
 • adresa súčasného trvalého pobytu, a ak je kratší ako 10 rokov, aj adresa predchádzajúceho trvalého pobytu s uvedením jeho začiatku
 • údaje o cestovnom doklade, ak už bol vydaný; skôr vydaný cestovný doklad občan predkladá na kontrolu
 • vyhlásenie rodiča, ktorý žiada o vykonanie zápisu svojho dieťaťa mladšieho ako päť rokov do cestovného dokladu, o tom, že dieťa nebolo rozhodnutím príslušného orgánu zverené do výchovy druhého rodiča alebo inej osoby,
 • osvedčený podpis rodiča
 • odôvodnenie žiadosti, ak ide o vydanie diplomatického pasu alebo služobného pasu
 • údaje o totožnosti manžela, manželky alebo rodičov detí mladších ako 21 rokov, ak ide o vydanie diplomatického pasu alebo služobného pasu manželke, manželovi alebo deťom držiteľa diplomatického pasu alebo služobného pasu
 • údaje o štátnom občianstve Slovenskej republiky z predloženého platného cestovného dokladu alebo z iného dokladu, ktorým sa preukazuje štátne občianstvo Slovenskej republiky,
  údaje uvedené vo výpise z osobitnej matriky predloženom namiesto matričného dokladu orgánu cudzieho štátu
 • iné údaje, ktoré sú podľa medzinárodnej zmluvy podmienkou vydania cestovného dokladu
 • doklad o udelení akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu, umelecko-pedagogického titulu alebo iného titulu alebo vedecko-akademickej hodnosti, umelecko-akademickej hodnosti alebo vedeckej hodnosti absolventa vysokej školy; tento doklad sa nevyžaduje, ak titul alebo hodnosť sú zapísané v občianskom preukaze alebo v odovzdávanom cestovnom doklade. Pri doklade o udelení titulu alebo hodnosti vydanom zahraničnou vysokou školou alebo iným, na to oprávneným orgánom sa predkladá rozhodnutie o uznaní tohto dokladu za rovnocenný s dokladom o udelení titulu alebo hodnosti vydaným vysokou školou v Slovenskej republike, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak,
  osvedčený preklad cudzojazyčných dokladov do štátneho jazyka, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

Ak žiadosť o vydanie cestovného dokladu alebo žiadosť o vykonanie zmeny údajov v cestovnom doklade neobsahuje údaje a podklady tak, ako je uvedené vyššie, orgán, ktorý cestovný doklad vydáva, vyzve žiadateľa, aby ich doplnil. Vo výzve určí primeranú lehotu na ich doplnenie, najmenej však 15 dní; ak bola žiadosť podaná v cudzine, najmenej 90 dní.

Občan, ktorému má byť cestovný doklad vydaný, musí byť pri podaní žiadosti osobne prítomný s výnimkou občana, ktorý pre bezvládnosť tak nemôže urobiť. Žiadosť o vykonanie zmeny údajov v cestovnom doklade môže za držiteľa cestovného dokladu podať aj jeho manželka alebo manžel.

Občan, ktorému má byť cestovný doklad vydaný, je povinný sa podrobiť nasnímaniu podoby tváre, odtlačkov prstov a podpisu, ak cestovný doklad takéto údaje obsahuje. Nasnímanie podoby tváre sa vykoná v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a bez okuliarov s tmavými sklami. V odôvodnených prípadoch je možné zo zdravotných alebo náboženských dôvodov nasnímať podobu tváre s prikrývkou hlavy; táto prikrývka nesmie zakrývať tvárovú časť spôsobom, ktorý by znemožňoval identifikáciu.

Ak o vydanie cestovného dokladu žiada nevidiaci, ktorý používa okuliare s tmavými sklami, je povinný k žiadosti pripojiť lekárske osvedčenie o používaní okuliarov s tmavými sklami vydané príslušným zdravotníckym zariadením alebo predložiť preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím s červeným pruhom s vyznačením druhu zdravotného postihnutia "nevidiaci-blind"; podoba tváre sa nasníma s okuliarami s tmavými sklami.

 

Kde požiadať o vydanie cestovného pasu


Cestovný pas vydáva občanovi okresné riaditeľstvo Policajného zboru príslušné podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu občana alebo miesta, kde si občan podá žiadosť o vydanie cestovného pasu (ďalej len "príslušný útvar").

Cestovný pas sa vydáva s územnou platnosťou do všetkých štátov sveta.

 

Cestovný pas sa občanovi vydáva

 

 • všeobecne s platnosťou na 10 rokov;
 • občanovi mladšiemu ako 13 rokov sa vydáva s platnosťou na 5 rokov a
 • občanovi mladšiemu ako 5 rokov sa vydáva s platnosťou na 2 roky.

 

Pokyny pre rodičov


Občan mladší ako päť rokov môže vycestovať do zahraničia bez vlastného cestovného dokladu, ak cestuje s rodičom, v ktorého cestovnom doklade je zapísaný. Občan mladší ako päť rokov, ktorý bol zverený právoplatným rozhodnutím príslušného súdu do náhradnej starostlivosti, do starostlivosti budúceho osvojiteľa, dočasne zverený do starostlivosti osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom, zverený do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu o vydaní predbežného opatrenia, a občan mladší ako päť rokov, ktorému bol ustanovený poručník alebo opatrovník, môže vycestovať len s vlastným cestovným dokladom.

Ak rodič, ktorému je občan mladší ako 18 rokov až do nadobudnutia spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu na základe rozhodnutia súdu zverený do výchovy, nesúhlasí s tým, aby záležitosti týkajúce sa cestovného dokladu za zverené dieťa vybavoval druhý rodič, je povinný oznámiť túto skutočnosť orgánu príslušnému na vydanie cestovného dokladu. Obdobne sa postupuje aj vtedy, ak bol občan mladší ako 18 rokov až do nadobudnutia spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu zverený do výchovy inej osoby než rodiča.

Ak je občan mladší ako päť rokov na základe rozhodnutia príslušného orgánu zverený do výchovy jednému z rodičov, zapíše sa do cestovného dokladu druhého rodiča po predložení osvedčeného písomného súhlasu toho rodiča, ktorému bol zverený do výchovy. Ak je občan mladší ako 15 rokov na základe rozhodnutia príslušného orgánu zverený do výchovy jednému z rodičov, žiadosť za tohto občana podáva rodič, ktorému je zverený do výchovy; druhý rodič podáva žiadosť len s osvedčeným písomným súhlasom tohto rodiča.

 

Povinnosti držiteľa cestovného dokladu

Občan, ktorý je držiteľom cestovného dokladu, je povinný

 

 • chrániť cestovný doklad pred stratou, odcudzením, poškodením alebo zneužitím,
 • odovzdať bezodkladne neplatný cestovný doklad orgánu, ktorý ho vydal, v zahraničí zastupiteľskému úradu a na vyžiadanie policajnému útvaru,
 • odovzdať bezodkladne cestovný doklad, ktorý bol vydaný na obdobie výkonu funkcie alebo na čas nevyhnutný na splnenie určených úloh, ak pominuli dôvody, pre ktoré bol vydaný,
 • ohlásiť bezodkladne stratu alebo odcudzenie cestovného dokladu orgánu, ktorý ho vydal, alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru,
 • ohlásiť bezodkladne stratu alebo odcudzenie cestovného dokladu v zahraničí zastupiteľskému úradu a po návrate do Slovenskej republiky tiež orgánu, ktorý cestovný doklad vydal; ak občan pri ohlásení predkladá doklad o strate alebo odcudzení cestovného dokladu v inom ako v slovenskom alebo českom jazyku, priloží aj jeho osvedčený preklad do štátneho jazyka,
 • odovzdať bezodkladne cestovný doklad orgánu, ktorý ho vydal, ak bolo rozhodnuté o jeho odňatí alebo možno dôvodne očakávať, že sa o jeho odňatí rozhodne.

 

Neplatný cestovný doklad môže byť na požiadanie držiteľovi ponechaný, ak má v ňom udelené platné vízum iného štátu alebo iný obdobný doklad potrebný na pobyt na jeho území; po uplynutí platnosti víza je občan povinný takýto cestovný doklad odovzdať.

Cestovný doklad sa nesmie odovzdávať ani prijímať ako záloha a nesmie sa odovzdávať ani odoberať pri vstupe do objektu alebo na pozemok; občan nie je oprávnený ponechávať cestovný doklad ako záloh ani pri svojom pobyte v zahraničí.

Pred vycestovaním je potrebné si skontrolovať dobu platnosti cestovného pasu, pretože niektoré krajiny vyžadujú, aby bol cestovný pas platný aj po vycestovaní z ich územia. Do členských krajín Európskej únie je možné cestovať okrem cestovných pasov aj na občianske preukazy Slovenskej republiky.

Ak má občan v cestovnom pase vízum s platnosťou presahujúcou platnosť pasu, môže požiadať o jeho ponechanie. Môže ho však používať iba na preukazovanie víza. Pri cestovaní musí použiť aj druhý, platný cestovný pas. Práve z týchto a iných dôvodov môžu občania podľa novely zákona o cestovných dokladoch vlastniť dva cestovné pasy.

 

Správne poplatky

 Od 19. januára 2009 je stanovená výška správnych polatkov za vybavenie cestovných dokladov len v eurách.

 

 • Vydanie cestovného pasu osobe staršej ako 16 rokov - 33 € (do 30 dní), do 10 pracovných dní 66 €, do dvoch dní 99 €
 • Vydanie cestovného pasu osobe od 6 do 16 rokov - 13 € (do 30 dní), do 10 pracovných dní 26 €, do dvoch dní 39 €
 • Vydanie cestovného pasu osobe mladšej ako 6 rokov - 8 € (do 30 dní), do 10 pracovných dní 16 €, do dvoch dní 24 €
 • Od poplatku podľa prvých 3 bodov predchádzajúceho odseku sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva cestovný doklad ako náhrada za platný cestovný doklad pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v cestovnom doklade zistená chyba zapríčinená výrobcom cestovného dokladu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý cestovný doklad vydal. Od poplatku podľa 4. bodu sú oslobodené osoby, ktorým sa vykonáva zmena údajov o ťažkom zdravotnom postihnutí alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony.

 

 

Poplatky za poškodenie a stratu:

 

 • štvornásobku príslušnej sadzby zaplatíte za cestovný doklad pri jeho prvej strate alebo poškodení v dobe jeho platnosti,
 • osemnásobku príslušnej sadzby pri jeho druhej strate alebo poškodení v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch a
 • desaťnásobku príslušnej sadzby pri jeho tretej strate alebo poškodení v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch.
 • Ak žiadate o urýchlené vydanie cestovného dokladu do 2 pracovných dní, zaplatíte poplatok vo výške štvornásobku príslušnej sadzby.

 

Polícia prostredníctvom SMS správy alebo e-mailu informuje (na požiadanie) občana o tom, že jeho cestovný doklad formátu EÚ, o ktorý požiadal,  je vyhotovený a pripravený na vydanie. Číslo mobilného telefónu alebo e-mailový kontakt  v prípade záujmu o takúto službu občania uvedú v žiadosti o vydanie dokladu. Viac informácií tu:

 

 

Pasy s druhým biometrickým údajom


Cestovné pasy Slovenskej republiky s druhým biometrickým údajom sa začali vydávať 22. júna 2009. Správne poplatky súvisiace s ich vydávaním zostali nezmenené.

Do dátového nosiča sa tak okrem prvého biometrického údaja, ktorým je podoba tváre, vkladá aj druhý - odtlačky prstov. "Pôjde o dva plošne odobraté odtlačky prstov v interoperabilných formátoch," spresnila hovorkyňa Prezídia Policajného zboru v Bratislave Andrea Polačiková.
 
Dodala, že z technických dôvodov nebude možné odtlačky prstov dodatočne vložiť do dátového nosiča (čipu) v už vydanom cestovnom pase s biometriou (v pase SR vydávanom od 15. januára 2008), pretože dodatočný zásah do dátového nosiča nie je možný.
     
V súvislosti s príslušným nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskeho spoločenstva sú od požiadavky poskytovania odtlačkov prstov oslobodené osoby mladšie ako 12 rokov a osoby, od ktorých nemožno odobrať odtlačky prstov.
     
Na účely nariadenia sa biometrické údaje v pasoch a cestovných dokladoch používajú iba na overovanie pravosti pasu alebo cestovného dokladu a totožnosti držiteľa pomocou priamo dostupných porovnateľných znakov, ak sa podľa zákona vyžaduje predloženie pasu alebo cestovného dokladu.
      
Informácie z čipu v biometrickom pase je možné čítať len pomocou špeciálnej čítačky a to tak, že do nej treba pas vložiť. V systéme vydávania biometrických pasov participuje aj Národný bezpečnostný úrad (NBÚ), ktorý plní úlohu overovateľa a garanta originality vydaného pasu. Prevádzkuje certifikačnú autoritu, ktorá vydáva certifikáty pre overenie autenticity vydaného pasu.
     
Prevádzka a systém vydávania certifikátov určených na tieto účely sa riadi štandardami, ktoré platia pre všetky členské krajiny EÚ. Úradom vydaný certifikát dohodnutým spôsobom zasiela Ministerstvo vnútra SR všetkým pasovým a colným orgánom členských krajín EÚ. Pri predložení biometrického pasu pri pasovej kontrole sa týmto certifikátom overí, či predložený pas je pravý, alebo nie.

 


 

Zdroj/autor: portal.gov,mvsr,drom

 

 

Zdieľať článok na Facebooku

Hodnotenie článku:
4.3/5 (23 hlasov)


Novinky.sk

Gurman.sk


Streda, 24. apríl. 2024. Meniny má Juraj.
Stream naživo

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Foto dňa