Národý park Donau-Auen: Zelená divočina medzi Viedňou a Bratislavou

2020-02-09 00:00:01 |   |    | 

Národný park Donau-Auen (Dunajské luhy) ako zelený pás spája hlavné mestá Slovenska a Rakúska. Chráni najväčšiu súvislú, prevažne nenarušenú oblast' lužných lesov strednej Európy. Na ploche asi 9 615 ha zahŕňa komplex ekosystémov, ktoré vykazujú veľkú rozmanitosť vzácnych životných prostredí ohrozených druhov rastlín a zvierat. Krása tohto miesta ho robí prostredím odpočinku, ktoré si cení veľa ľudí.
Vzácna príroda hodná ochrany

Krajina je výrazne formovaná silou Dunaja, ktorý má v týchto miestach ešte charakter horskej rieky. Rieka preteká Národným parkom v dĺžke 36 km a výška hladiny tu môže kolísat' až v rozpätí 7 metrov. Dunaj pravidelne zaplavuje lužný les a tieto záplavy majú výrazný vplyv na životný rytmus tohto vodného lesa. Lužné lesy sú prirodzeným záchytným priestorom pre záplavy.

Donau-Auen (Dunajské lužné lesy) okrem toho skrývajú aj veľké zásoby najkvalitnejšej pitnej vody. Dunaj a silne kolísajúca výška hladiny vody vytvárajú rozmanitosť životných prostredí: Tok Dunaja vytvára vedľajšie a mŕtve ramená, ktoré pretínajú lužný les. Okrem toho Dunaj neustále vytvára nové štrkoviská a ostrovy, ktoré bývajú veľmi rýchlo osídlené rastlinami a zvieratami špeciálne viazanými na tieto životné prostredia.

Popri mnohých, čiastočne vysychajúcich močarinách, tu nachádzame aj suchom poznačené miesta na kamenistej pôde, tzv. "Heißlanden" (horúce pady), ktoré pripomínajú africkú savanu. Rozdielne životné priestory umožňujú rôznosť druhov, ktorá je jedinečná na tak malom území v stredoeurópskych pomeroch: Na území Národného parku žije viac ako 700 vyšších rastlinných druhov, viac než 30 druhov cicavcov a 100 druhov vtákov, 8 druhov plazov, 13 druhov obojživelníkov a 50 druhov rýb. Ak k tomu ešte prirátame aj vodný a suchozemský hmyz a bezstavovce, dospejeme k celkovému výskytu okolo 5.000 druhov.

 

Vznik Národného parku

Regulácia Dunaja na konci 19. storočia a ešte vo väčšej miere výstavba kaskády vodných diel na Dunaji sú zásahy, ktorými človek podstatne zmenil prirodzený chod lužných lesov. Výrazné stopy zanechali aj desiatky rokov intenzívneho lesného hospodárstva, ktoré na mnohých miestach nechalo vyrásť monokultúry. Už na začiatku 70-tych rokov sa všeobecne požadovalo vytvorenie národného parku, aby bolo možné dunajské lužné lesy účinne chrániť.

Najväčší zásah hrozil územiu dnešného Národného parku v roku 1984, keď sa začala príprava výstavby vodného diela pri Hainburgu. Táto hrádza by nenávratne vzala Dunaju posledný údolný úsek voľného toku na rakúskom území. Stovky hektárov najvzácnejšieho lužného lesa by boli vyrúbané, hrádze by úplne oddelili lužný les od životodarných záplav, prirodzená dynamika vodného toku by sa celkom stratila, štrkoviská a štrkové ostrovy by navždy zmizli. V dôsledku toho by veľmi utrpela aj kvalita spodnej vody.

V polovici decembra obsadili "Stopfenreuther Au" pri Hainburgu najskôr stovky, neskôr tisícky ochrancov prírody, aby zabránili stavbe vodného diela. Ich pokojný, nenásilný protest trvajúci niekoľko týždňov bol napokon úspešný a rakúska vláda sa predbežne vzdala výstavby plánovaného vodného diela.

V rokoch 1986 až 1989 boli vypracované a prediskutované tak vedecké podklady pre vytvorenie národného parku, ako aj nové varianty vodného diela. V roku 1990 ochrancovia prírody zvíťazili a vláda zadala úlohu započať s plánovaním vytvorenia Národného parku Donau-Auen. Po ukončení fázy plánovania, ktorá prebiehala v rokoch 1991 až 1995, bol Národný park Donau-Auen slávnostne otvorený 27. 10. 1996. V roku 1997 získal Národný park Donau-Auen medzinárodné uznanie od Svetovej únie ochrany prírody IUCN. Toto uznanie je visačkou kvality a udeľuje sa len územiam, ktoré si obzvlášť zasluhujú ochranu.

 

Ochrana prírody v Národnom parku Donau-Auen

Na území Národného parku Donau-Auen môže voľne tečúci Dunaj bez prekážok vytvárat' životné prostredie lužných lesov, ktoré sú vystavené neustálym zmenám. Zachovanie voľného toku (bez vodného diela) je existenciou Národného parku garantované. Na korigovanie následkov negatívnych zásahov človeka je však potrebné vynaložit' značné úsilie. Preto budú na Dunaji a mŕtvych ramenách uskutočnené revitalizačné a také zásahy, ktoré odstránia následky minulých umelých zásahov.

Prevažná časť lužného lesa sa naďalej nebude hospodársky využívať, v Národnom parku môžu stromy zostarnút' a aj zpráchniviet'. V presne určených oblastiach budú však ľudia z priľahlých obcí aj naďalej môcť zbierať drevo na kúrenie. Na niektorých miestach sa ešte nachádzajú monokultúrne lesy pozostávajúce len z niekoľkých alebo len z jedného druhu stromov. Cielenými zásahmi, ktoré sa už vo veľkom rozbehli, sa podporí a urýchli rozvoj prirodzeného stavu lužného lesa. Obvyklé poľovačky nahradí manažment divej zveri zodpovedajúci podmienkam národného parku. Takýmto spôsobom má byť vytvorená rovnováha medzi zverou a lužným lesom a majú byť chránené a podporované ohrozené druhy tunajšej zveriny.

Chytanie rýb pre potešenie bude v Národnom parku aj naďalej možné. Budú však prijaté určité obmedzenia, vychádzajúce v ústrety potrebám prírody. Budú vytvorené veľkoplošné zóny pokoja a zníži sa počet rybárskych povolení.

 

Návšteva Národného parku a jeho jedinečnej prírody

 

Exkurzie a sprevádzanie návštevníkov

Národný park ponúka návštevníkom širokú paletu exkurzií so sprievodcom. Exkurzie spájajú silné dojmy zo zážitkov v prírode s možnost'ou dozvediet' sa od odborných sprievodcov, čo je potrebné vediet' o Národnom parku a jeho prírodných krásach. Popri takýchto prechádzkach do rôznych oblastí Národného parku a tématicky špecializovaných exkurzií obsahuje ponuka aj plavby člnmi po vybraných úsekoch mŕtvych ramien a Dunaja.

 

Ako sa pohybovat' v Národnom parku

Národný park Donau-Auen je voľne prístupný po všetkých turistických chodníkoch. Obzvlášť príťažlivé a odporúčané trasy sú vyznačené. Miestne okružné trasy sú navzájom prepojené s diaľkovou turistickou trasou 07, ktorá vedie popri Dunaji a prechádza Národným parkom. Tieto trasy sú označené farebnými pásmi a smerovkami, ktoré sú upevnené na stĺpikoch z červeného smreka – napodobeninách tých historických, na ktorých sa voľakedy uchytávali na Dunaji lode. Turistom na orientáciu slúžia informačné tabule s mapami.

Urobte si čas na pozorovanie a vnímanie všetkými zmyslami. Prosíme vás, aby ste sa v Národnom parku správali tak, aby váš odpočinok nešiel na úkor prírody!

 • Pohybujte sa len po vyznačených chodníkoch.
 • Svojho psa majte na vodítku.
 • Pomôžte nám udržiavať poriadok v Národnom parku, odpadky si vezmite so sebou!
 • Nie je dovolené odnášať si chránené rastliny!
 • Prosíme, aby ste nekládli oheň a nestavali stany!

Niektoré úseky označených ciest sú v čase záplav neschodné. V takýchto prípadoch v záujme vlastnej bezpečnosti rešpektujte upozornenia, zátarasy a rady pracovníkov Národného parku!

 

Bicyklovanie v Národnom parku

Jazda na bicykli je na území Národného parku povolená len na vyznačených cyklotrasách. Popri existujúcej dunajskej cyklotrase Viedeň – Hainburg sú tu d'alšie, zeleno označené cyklotrasy, ktoré spájajú obce Orth a Eckartsau. Cykloturisti majú k dispozícii širokú sieť cyklotrás v časti Obere Lobau (Viedeň).

 

Plavba na člnoch v Národnom parku

Obzvlášť vzácne vodstvá lužného lesa a brehy Dunaja sú vyhradené pre zvieratá. Najkrajšie zážitky z lužnej krajiny získate pri plavbe člnom so skúseným sprievodcom z Národného parku! Plavby bezmotorovými člnmi sú možné len na niektorých vybraných úsekoch mŕtvych ramien. Na niektorých úsekoch dunajského brehu je povolené pristávanie člnov a tiež aj kúpanie. Informácie o týchto miestach získate na správe Národného parku.

 

Dostupnosť

Na južnom brehu rýchlodráhou S7 od Wolfsthalu a zo stanice Wien Mitte (Viedeň). Na severnom brehu autobusmi Bundesbus (Postbus) z Viedne, Zentrum Kagran. Do centra Národného parku sa dostanete aj bicyklom priamo po Dunajskej cyklotrase cez Hainburg a po moste cez Dunaj.

 

Zámok Orth

Centrum pre návštevníkov Národného parku umiestnené v zámku Orth (schlossORTH), bývalom vodnom zámku, ktorý leží na severnom brehu Dunaja v obci Orth an der Donau, ponúka:

 • stálu výstavu “DonAUräume” – venovanú tématike národného parku, ktorý je prezentovaný a zobrazený v štyroch obrazoch,
 • informačné centrum Národného parku s možnosťou rezervácie a objednávok z bohatej ponuky programov pre návštevníkov,
 • miestne kultúrne stredisko,
 • zámocké nádvorie,
 • vyhliadkovú vežu s výstavou od zahraničných partnerov NP, pozorovanie bocianej rodiny prostredníctvom kamery, 
 • shop s ponukou predmetov a výrobkov z regiónu, ako aj s predajom literatúry a suvenírov,
 • zámocký ostrov s pozorovateľňou umiestnenou pod vodou
 • museumORTH (oblastné vlastivedné múzeum obce)

 

 

“Slovenské dni” v Národnom parku

Prehliadka výstavy "DonAUräume” (tématika NP) so slovenským sprievodcom, informačný materiál v slovenčine.

Začiatky prehliadok v slovenčine: o 10.30, 11.30, 13.30, 14.30,15.30 a 16.30 hodine.

Miesto stretnutia: zámok (schlossORTH) - vstupná hala, dĺžka prehliadky so sprievodcom: ca. 1 hod.

Zľavnené vstupné počas týchto dní:a ž 20% v porovnaní so stálymi cenami!

Celková výška vstupného :

dospelí: € 8,80

deti a mládež od 6 do 19 rokov, študenti: € 4,80

rodinná vstupenka (2 dospelí, 2 deti): € 16,-

Vo vstupnom je zahrnutá aj individuálna prehliadka vyhliadkovej veže a zámockého ostrova
s podvodnou pozorovateľňou (plán s popisom jednotlivých stanovíšť dostanete tiež
v slovenskom jazyku pri vstupe).

 

Zdieľať článok na Facebooku

Zdroj: Nationalpark Donau-Auen GmbH

Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)


Novinky.sk

Gurman.sk


Streda, 17. júl. 2024. Meniny má Bohuslav.
Stream naživo

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Foto dňa