Podmienky súťaže "Dovolenkové inšpirácie"

14.04.2012 |   |    | 

Podmienky súťaže o zaujímavé ceny na dromedar.sk. 

I. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže PODEĽTE SA O INŠPIRÁCIE (ďalej len Súťaž) je spoločnosť Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO: 36 029 076, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 24598/B (ďalej len "Usporiadateľ. Usporiadateľ súťaže vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len "Pravidlá"). Účelom Súťaže je podpora a propagácia produktov a služieb usporiadateľa.

II. Trvanie súťaže

Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky a trvá od 27.06.2012 do 27.08.2012 vrátane.

III. Účastníci Súťaže

Súťaže sa môžu zúčastniť občania Slovenskej republiky okrem zamestnancov Usporiadateľa alebo blízkych osôb zamestnancov Usporiadateľa v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka.

IV. Pravidlá Súťaže

Do Súťaže bude zaradený každý, kto od 27.06.2012 do 27.08.2012 pošle Usporiadateľovi email na adresu dromedar@dromedar.sk, ktorý musí obsahovať kontaktné údaje (meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa) a minimálne päť  dovolenkových fotografií ("Súťažiaci"). Usporiadateľ zaradí do Súťaže iba tie fotografie, ktoré budú uverejnené na www.dromedar.sk. Výber fotografií bude uverejnený na www.facebook.com/MamTulaveTopanky.
 

Fotografie prihlásené do Súťaže musia spĺňať nasledovné podmienky:

  • nejedná sa o fotografie z komerčných databánk a iných verejne prístupných zdrojov
  • súťažiaci musí byť autorom fotografií
  • súťažiaci je oprávnený fotografiu použiť na účely Súťaže
  • súťažné fotografie sa vzťahujú k téme súťaže
  • fotografie obsahujú sprievodnú informáciu vo forme názvu a krátkeho popisu fotografií/destinácie
  • fotografie nie sú osobného charakteru

Ak sa preukáže, že fotografia nespĺňa vyššie uvedené podmienky alebo ak vznikne dôvodné podozrenie, že fotografia nespĺňa vyššie uvedené podmienky, Usporiadateľ vyradí zo Súťaže súťažiaceho, ktorý takúto/takéto fotografiu/e prihlásil. Usporiadateľ Súťaže zverejňuje fotografie na svojich web stránkach s časovým odstupom, t.j. až po internom spracovaní.

Účasťou v Súťaži Súťažiaci súhlasí so zverejnením fotografie/fotografií zaslaných do Súťaže na webových stránkach Usporiadateľa, Facebook fanpage Usporiadateľa, ako aj s použitím fotografií na propagačné účely súvisiace s aktuálnou Súťažou ako aj jej ďalších ročníkov, a to na webovom sídle usporiadateľa ako aj na verejne prístupných tlačených propagačných materiáloch usporiadateľa. Z takéhoto použitia nevzniká autorovi ani Súťažiacemu nárok na odmenu. Autor alebo Súťažiaci, ktorí prihlásili fotografie do Súťaže, udeľujú usporiadateľovi súhlas na bezodplatné použitie fotografií najmä verejných vystavením, vyhotovením rozmnožením fotografie na propagačných materiáloch a iných tlačovinách a sprístupňovaním fotografií verejnosti na webovom sídle usporiadateľa.

V. – Výhry

Usporiadateľ na konci každého kalendárneho mesiac počas trvania Súťaže vyžrebuje spomedzi súťažiacich  3 výhercov, ktorí získajú:

1.     cena - Fotoaparát Canon EOS 600D + EF-S 18-55IS II

2.     cena - zájazd od CK Tip Travel

3.     cena - víkendový pobyt v penzióne Javorina v Čičmanoch

4.     cena - 2x predplatné všetkých kníh od vydavateľstva Evita press na rok 2012

5.     cena - obrazový atlas Divy sveta a encyklopédia Príroda

 

Mená výhercov budú zverejnené na www.dromedar.sk.

VI. Spôsob odovzdania výhier

Usporiadateľ bude vyžrebovaných súťažiacich kontaktovať telefonicky. V prípade, že sa Usporiadateľovi nepodarí do 3 dní od zverejnenia výsledkov Súťaže vyžrebovaného súťažiaceho kontaktovať, tento stráca nárok na výhru. Následne bude vyžrebovaný ďalší súťažiaci. Ak nebude možné kontaktovať ani tohto súťažiaceho do 24 hodín, tento stráca nárok na výhru a Usporiadateľ bude žrebovať ďalšieho súťažiaceho, pričom sa tento postup zachová primerane.

Súťažiaci, ktorý bol určený ako výherca, poskytne na požiadanie Usporiadateľa svoje osobné údaje potrebné na overenie jeho totožnosti. Po spoľahlivom zistení totožnosti Usporiadateľom sa tento Súťažiaci stáva výhercom. Výhercovia v Súťaži sú povinní, na požiadanie Usporiadateľa, vierohodným spôsobom preukázať, že sú vlastníkom súťažnej fotografie, v opačnom prípade strácajú nárok na výhru. V prípade, že výhercovia neposkytnú usporiadateľovi potrebné údaje alebo nesplnia inú podmienku v zmysle tohto bodu Pravidiel, strácajú nárok na výhru, prestávajú byť výhercami a Usporiadateľ bude postupovať primerane podľa ustanovení tohto bodu. Ak výhercovia neprejavia súhlas s nadobudnutím ceny, vzdajú sa ceny, odoprú súhlas, resp. nesplnia inú podmienku podľa týchto Pravidiel, ďalším výhercom sa po splnení všetkých podmienok stanovených týmito Pravidlami stáva osoba vyžrebovaná zo Súťažiacich, ak splní všetky podmienky podľa týchto Pravidiel.

Usporiadateľ bude zasielať vecné výhry poštou na Výhercom uvedenú adresu.

Výherca má právo postúpiť cenu inej osobe. Spôsob postúpenia ceny bude dohodnutý medzi výhercom a usporiadateľom. Forma postúpenia ceny je písomná.

VII. Vyhlásenia a súhlas so spracovaním osobných údajov

Účasťou v súťaži vyjadruje Súťažiaci súhlas Pravidlami Súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať. Súťažiaci súhlasí, aby usporiadateľ alebo iná osoba poverená Usporiadateľom v budúcnosti ("sprostredkovateľ") spracoval manuálne alebo prostredníctvom výpočtovej techniky osobné údaje, ktoré súťažiaci uviedli v emaili a to najmä v rozsahu meno a priezvisko, email a telefónne číslo na účely zaradenia do Súťaže, jej propagácie a plnenia povinností a výkonu práv Usporiadateľa Súťaže a to na 1 rok po ukončení Súťaže, následne budú údaje všetkých súťažiacich zlikvidované, pokiaľ nie je uvedené inak. Usporiadateľ je oprávnený zverejniť poskytnuté osobné údaje na internete na web stránke Súťaže ako aj v propagačných materiáloch v masovokomunikačných prostriedkoch.

Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať formou oznámenia adresovanému usporiadateľovi. Súťažiaci, ktorý odvolá svoj súhlas počas trvania Súťaže, bude zo Súťaže vylúčený a stráca nárok na výhru. Ak výherca odvolá svoj súhlas po vyhlásení výsledkov, stráca nárok na výhru. Súťažiaci je oprávnený kedykoľvek svoju účasť v Súťaži ukončiť na základe oznámenia prostredníctvom elektronickej pošty doručenej Usporiadateľovi na adresu dromedar@dromedar.sk. Usporiadateľ bezodkladne zlikviduje osobné údaje Súťažiaceho, ktorý odvolal svoj súhlas alebo ukončil účasť v Súťaži. Súťažiaci má právo prístupu k svojim osobným údajom a má právo žiadať ich opravu, vysvetlenie alebo odstránenie závadného stavu.

Ak súťažiaci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, súhlas poskytuje jeho zákonný zástupca.

VIII. – Osobitné ustanovenia

Výhry v tejto Súťaži podliehajú zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom,  budú hradené samotným výhercom.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo Pravidlá kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu Pravidiel Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na stránke www.dromedar.sk

Výsledky Súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil Usporiadateľ a  namiesto výhier nie je možné požadovať peňažné plnenie. Usporiadateľ Súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Súťažiaci berú na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné vymáhať.

V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá nie je plnoletá alebo nie je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi.

IX. – Záverečné ustanovenia

Tieto Pravidlá sú uložené u Usporiadateľa súťaží. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do týchto Pravidiel u Usporiadateľa.

 

V Bratislave 27.06.2012.

Zoznam, s.r.o.

Zdielať článok na Facebooku

Hodnotenie článku:
3.5/5 (8 hlasov)

Pondelok, 25. jún. 2018. Meniny má Tadeáš.

Najnovšie príspevky

Foto dňa