Rumunsko

01.01.2019 |   |    | 

O krajine

Dejiny: V polovici 3. storočia pred n. l. krajinu osídlili trácke kmene, ktoré vystriedali Góti a Dákovia. V neskoršom období Dákovia nevydržali nápor Rimanov, ktorí si v 1. stor. za cisára Trajána podmanili takmer celé teritórium a premenili ho na novú provinciu - Dáciu. Následná symbióza dáckeho obyvateľstva s prisťahovanými Rimanmi, ktorá pretrvala aj po ústupe rímskej moci z Dácie pod tlakom Hunov a ostatných etník v dobe sťahovania národov, dala základ postupnému formovaniu latinského základu kultúry a jazyka rumunského národa.

Medzi 4. a 13. stor. územím dnešného Rumunska, nachádzajúceho sa v susedstve vplyvu mocnej Byzantskej ríše, migrovali viaceré etniká od Hunov a Avarov cez Slovanov, Maďarov Nemcov a Tatárov, z ktorých niektoré sa tu usadili a svojím dielom tiež prispeli k formovaniu kultúry, jazyka, zvykov a tradícií domáceho etnika. V 13. až 14. stor. vznikli na území Valašska a Moldavska prvé štátne útvary (kniežatstvá) Rumunov, ktoré v neskorších dobách bránili svoju nezávislosť pred náporom Osmanskej ríše. Tá napokon od 16. stor. ovládla na dlhé obdobie prevažnú časť územia.

Transylvánia sa po vyhnaní Turkov vrátila do správy Rakúskej monarchie. Národnooslobodzovací boj Rumunov proti Osmanskému panstvu začal v r. 1821 za pomoci Ruska a skončil v r. 1877 vyhlásením nezávislosti. Zjednocovací proces Rumunska vyvrcholil po skončení prvej svetovej vojny 1. 12. 1918 pripojením Transylvánie (Sedmohradska) a následne Besarábie s Bukovinou, čo potvrdila Trianonská zmluva z r. 1920. V medzivojnovom období Rumunské kráľovstvo predstavovalo rozvíjajúci sa balkánsky štát, ktorý bol spojenecky naviazaný na Francúzsko, ČSR a Juhosláviu. Úspešný rozvoj zastavil najprv nemecko-ruský pakt Ribbentrop – Molotov (1940), ktorý viedol k odtrhnutiu Besarábie a Severnej Bukoviny od Rumunska a jej pripojeniu k sovietskemu Rusku, a následne výsledky Viedenskej arbitráže, na základe ktorej Transylvániu okupovalo Maďarsko.

Počas vojny Rumunsko vsadilo na spojenectvo s Nemeckom a zúčastnilo sa ťaženia proti Rusku. Porážka nemeckých armád na Východe a priblíženie frontu na hranice Rumunska viedli dňa 23. 8. 1944 k mocenskému prevratu v krajine, keď kráľ Michal zosadil pronemeckého vodcu maršala Antoneska a pripojil krajinu k antihitlerovskej koalícii. Rumunská armáda sa potom zúčastnila po boku Sovietskej armády oslobodzovania Československa od okupačných síl. Nádeje prozápadného kráľa Michala na udržanie demokracie v krajine sa po skončení vojny rýchlo rozplynuli. Pod tlakom rumunských komunistov, podporovaných Ruskom bol kráľ koncom r. 1947 donútený abdikovať a odísť do emigrácie.

Nasledujúci komunistický režim sa udržal pri moci až do decembra 1989, keď po krvavom prevrate spojenom s odstránením posledného predstaviteľa režimu diktátora Nicolaea Ceaušesca prevzal moc revolučný Front národnej spásy. Postkomunistické sily sa udržali pri moci až do r. 1996. V marci 2004 sa Rumunsko pripojilo k NATO. Od 1.1.2007 sa stalo právoplatným členom Európskej únie.

Bezpečnost. riziká: Bezpečnostné podmienky sú štandardné. V niektorých mestských štvrtiach a sídlach, ako aj v miestach väčšej koncentrácie ľudí sa však odporúča zvýšená opatrnosť pri zabezpečení ochrany osobného majetku a osobných dokladov. Neodporúča sa meniť peniaze mimo oficiálnych zmenární, ktorých je dostatok, alebo bánk a nosiť so sebou väčšiu hotovosť. V prípade problémov je potrebné ihneď sa skontaktovať s políciou, resp. ZÚ. V súčasnosti sa už len výnimočne vyskytujú prípady falošných policajtov, ktorí kontrolujú doklady cudzincov alebo zastavujú ich autá. V prípade akéhokoľvek podozrenia sa odporúča nezastaviť, ale prihlásiť sa na najbližšej policajnej stanici. Mimo miest treba počítať s prítomnosťou voľne sa pohybujúcich zvierat, psov, stád oviec a hovädzieho dobytka.

MZV upozorňuje na pomerne častý jav – na voľne sa pohybujúcich psov bez majiteľa v meste i mimo mesta. Väčšinou nie sú agresívni, ale odporúčame zachovávať opatrnosť. Ročne je v Rumunsku zaznamenaných niekoľko sto prípadov uhryznutia psom.
Pri ceste po Rumunsku zásadne neodporúčame parkovať alebo prespávať v autách na neosvetlených, neoznačených parkoviskách mimo mesta a pod. Zásadne neodporúčame meniť peniaze mimo oficiálnych zmenární alebo banky. Nenosiť pri sebe väčšiu hotovosť. Nestopovať. Mimoriadnu pozornosť venovať osobným dokladom. Osobitne cudzinci sú objektom rôznych podvodných praktík - najmä pouličných krádeží, žobrania, ponúkania prostitúcie, „kontroly“ dokladov a valút falošnými policajtmi alebo zastavovania áut falošnými policajnými hliadkami. Preto nikdy nevkladať peniaze do osobných alebo vodičských dokladov.

Zdravotníctvo: Úroveň zdravotnej starostlivosti: je v porovnaní so SR kvalitatívne nižšia s výnimkou súkromných kliník a ordinácií, ktoré sú porovnateľné s klinikami v SR. Pri využívaní štátnych zdravotníckych zariadení treba počítať s nižším štandardom služieb. Pre občana SR je nevyhnutné uzavrieť pri cestách a pobytoch v Rumunsku zdravotné poistenie (Európsky preukaz zdravotného poistenia, resp. i komerčné pripoistenie). Vaše cestovné zdravotné poistenie sa môže ukázať ako nedostatočné, ak je zdravotný stav veľmi ťažký. V takom prípade budete vyzvaní, aby ste zaplatili za lekárske služby a treba rátať s tým, že ceny nie sú v porovnaní so západnou Európou nízke.

Internet (.ru): www.virtualtourist.com, www.bucharest-hotels.co.uk;

Komunikácia: T-mobile (áno), Orange (áno), O2 (áno)

Bez záruky: Okrem legendy o Drakulovi žije v Rumunsku aj polovica európskej populácie medveďov a tretina počtu európskych vlkov a rysov.
Utorok, 22. september. 2020. Meniny má Móric.

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Foto dňa