Rumunsko

2019-01-01 00:00:01 |   |    | 

Fakty

Názov krajiny: Rumunsko
Hlavné mesto: Bukurešť
Rozloha: 238 397 km2
Počet obyvateľov: 19 638 000 (2017)
Štátne zriadenie: republika
Geografická poloha: východná Európa.
Časové pásmo: Slovensko +1 hod.
Ubytovanie: Pozrite si výhodné ubytovanie v Bukurešti.
Podnebie:

kontinentálne mierne, studené zimy s častými snehovými zrážkami, slnečné a teplé letá s častými dažďami

Predpovede.sk

POZRITE SI AKTUÁLNE POČASIE V BUKUREŠTI

Mena: leu (RON)
Jazyky: rumunčina, maďarčina, nemčina
Správne členenie: 41 žúp, 263 miest
Národnost. zloženie: Rumuni (89%), Maďari (6%), Rómovia (2%), Ukrajinci
Náboženstvo: kresťania – pravoslávni (86,6%), protestanti, katolíci, ateisti, moslimovia
Diplomatické zast.:

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bukurešti 
Strada Otetari, Bucuresti 020 977, Rumunsko/ Romania
Telefón: +40 21 300 6100, +40 21 300 6107
Mobil (pohotovostný): +40 744 372 825
Fax: +40 21 300 6101
E-mail: emb.bucharest@mzv.sk
Internet: www.mzv.sk/bukurest

Veľvyslanectvo Rumunska v SR
Zrínskeho 1207/13, 811 03 Bratislava
Telefón: +421 2 2072 7147
Fax: +421 2 2072 7547
E-mail: bratislava@mae.ro
Internet: www.bratislava.mae.ro

Víza a doklady:

Po vstupe Rumunska do EÚ (1.1.2007) vyplývajú pre občanov SR, ktorí sa krátkodobo alebo dlhodobo zdržujú na území Rumunska, zmeny. Pri vstupe občanov SR do Rumunska sa uplatňuje bežný cestovný režim platný pre členské krajiny EÚ.
Občania SR môžu pricestovať do Rumunska s platným cestovným pasom alebo platným občianskym preukazom.

Občania EÚ a ich rodinní príslušníci majú povinnosť do 15 dní odo dňa vstupu na územie Rumunska prihlásiť sa na najbližšom útvare cudzineckej polície. Rovnaká lehota platí i pre oznámenie akejkoľvek relevantnej zmeny, ktorá u cudzinca nastane. Pokiaľ sa občan EÚ hodlá zdržiavať na území Rumunska maximálne 3 mesiace, nie je potrebné si vybavovať žiadne ďalšie formality.
V prípade pobytu nad 3 mesiace je potrebné, aby si občan SR vybavil registráciu.

Ministerstvo zahraničných vecí SR


O krajine

Dejiny: V polovici 3. storočia pred n. l. krajinu osídlili trácke kmene, ktoré vystriedali Góti a Dákovia. V neskoršom období Dákovia nevydržali nápor Rimanov, ktorí si v 1. stor. za cisára Trajána podmanili takmer celé teritórium a premenili ho na novú provinciu - Dáciu. Následná symbióza dáckeho obyvateľstva s prisťahovanými Rimanmi, ktorá pretrvala aj po ústupe rímskej moci z Dácie pod tlakom Hunov a ostatných etník v dobe sťahovania národov, dala základ postupnému formovaniu latinského základu kultúry a jazyka rumunského národa.

Medzi 4. a 13. stor. územím dnešného Rumunska, nachádzajúceho sa v susedstve vplyvu mocnej Byzantskej ríše, migrovali viaceré etniká od Hunov a Avarov cez Slovanov, Maďarov Nemcov a Tatárov, z ktorých niektoré sa tu usadili a svojím dielom tiež prispeli k formovaniu kultúry, jazyka, zvykov a tradícií domáceho etnika. V 13. až 14. stor. vznikli na území Valašska a Moldavska prvé štátne útvary (kniežatstvá) Rumunov, ktoré v neskorších dobách bránili svoju nezávislosť pred náporom Osmanskej ríše. Tá napokon od 16. stor. ovládla na dlhé obdobie prevažnú časť územia.

Transylvánia sa po vyhnaní Turkov vrátila do správy Rakúskej monarchie. Národnooslobodzovací boj Rumunov proti Osmanskému panstvu začal v r. 1821 za pomoci Ruska a skončil v r. 1877 vyhlásením nezávislosti. Zjednocovací proces Rumunska vyvrcholil po skončení prvej svetovej vojny 1. 12. 1918 pripojením Transylvánie (Sedmohradska) a následne Besarábie s Bukovinou, čo potvrdila Trianonská zmluva z r. 1920. V medzivojnovom období Rumunské kráľovstvo predstavovalo rozvíjajúci sa balkánsky štát, ktorý bol spojenecky naviazaný na Francúzsko, ČSR a Juhosláviu. Úspešný rozvoj zastavil najprv nemecko-ruský pakt Ribbentrop – Molotov (1940), ktorý viedol k odtrhnutiu Besarábie a Severnej Bukoviny od Rumunska a jej pripojeniu k sovietskemu Rusku, a následne výsledky Viedenskej arbitráže, na základe ktorej Transylvániu okupovalo Maďarsko.

Počas vojny Rumunsko vsadilo na spojenectvo s Nemeckom a zúčastnilo sa ťaženia proti Rusku. Porážka nemeckých armád na Východe a priblíženie frontu na hranice Rumunska viedli dňa 23. 8. 1944 k mocenskému prevratu v krajine, keď kráľ Michal zosadil pronemeckého vodcu maršala Antoneska a pripojil krajinu k antihitlerovskej koalícii. Rumunská armáda sa potom zúčastnila po boku Sovietskej armády oslobodzovania Československa od okupačných síl. Nádeje prozápadného kráľa Michala na udržanie demokracie v krajine sa po skončení vojny rýchlo rozplynuli. Pod tlakom rumunských komunistov, podporovaných Ruskom bol kráľ koncom r. 1947 donútený abdikovať a odísť do emigrácie.

Nasledujúci komunistický režim sa udržal pri moci až do decembra 1989, keď po krvavom prevrate spojenom s odstránením posledného predstaviteľa režimu diktátora Nicolaea Ceaušesca prevzal moc revolučný Front národnej spásy. Postkomunistické sily sa udržali pri moci až do r. 1996. V marci 2004 sa Rumunsko pripojilo k NATO. Od 1.1.2007 sa stalo právoplatným členom Európskej únie.

Bezpečnost. riziká: Bezpečnostné podmienky sú štandardné. V niektorých mestských štvrtiach a sídlach, ako aj v miestach väčšej koncentrácie ľudí sa však odporúča zvýšená opatrnosť pri zabezpečení ochrany osobného majetku a osobných dokladov. Neodporúča sa meniť peniaze mimo oficiálnych zmenární, ktorých je dostatok, alebo bánk a nosiť so sebou väčšiu hotovosť. V prípade problémov je potrebné ihneď sa skontaktovať s políciou, resp. ZÚ. V súčasnosti sa už len výnimočne vyskytujú prípady falošných policajtov, ktorí kontrolujú doklady cudzincov alebo zastavujú ich autá. V prípade akéhokoľvek podozrenia sa odporúča nezastaviť, ale prihlásiť sa na najbližšej policajnej stanici. Mimo miest treba počítať s prítomnosťou voľne sa pohybujúcich zvierat, psov, stád oviec a hovädzieho dobytka.

MZV upozorňuje na pomerne častý jav – na voľne sa pohybujúcich psov bez majiteľa v meste i mimo mesta. Väčšinou nie sú agresívni, ale odporúčame zachovávať opatrnosť. Ročne je v Rumunsku zaznamenaných niekoľko sto prípadov uhryznutia psom.
Pri ceste po Rumunsku zásadne neodporúčame parkovať alebo prespávať v autách na neosvetlených, neoznačených parkoviskách mimo mesta a pod. Zásadne neodporúčame meniť peniaze mimo oficiálnych zmenární alebo banky. Nenosiť pri sebe väčšiu hotovosť. Nestopovať. Mimoriadnu pozornosť venovať osobným dokladom. Osobitne cudzinci sú objektom rôznych podvodných praktík - najmä pouličných krádeží, žobrania, ponúkania prostitúcie, „kontroly“ dokladov a valút falošnými policajtmi alebo zastavovania áut falošnými policajnými hliadkami. Preto nikdy nevkladať peniaze do osobných alebo vodičských dokladov.

Zdravotníctvo: Úroveň zdravotnej starostlivosti: je v porovnaní so SR kvalitatívne nižšia s výnimkou súkromných kliník a ordinácií, ktoré sú porovnateľné s klinikami v SR. Pri využívaní štátnych zdravotníckych zariadení treba počítať s nižším štandardom služieb. Pre občana SR je nevyhnutné uzavrieť pri cestách a pobytoch v Rumunsku zdravotné poistenie (Európsky preukaz zdravotného poistenia, resp. i komerčné pripoistenie). Vaše cestovné zdravotné poistenie sa môže ukázať ako nedostatočné, ak je zdravotný stav veľmi ťažký. V takom prípade budete vyzvaní, aby ste zaplatili za lekárske služby a treba rátať s tým, že ceny nie sú v porovnaní so západnou Európou nízke.

Internet (.ru): www.virtualtourist.com, www.bucharest-hotels.co.uk;

Komunikácia: T-mobile (áno), Orange (áno), O2 (áno)

Bez záruky: Okrem legendy o Drakulovi žije v Rumunsku aj polovica európskej populácie medveďov a tretina počtu európskych vlkov a rysov.

Doprava

Pohyb v Rumunsku: Cestovanie po Rumunsku je relatívne zložité a na veľké vzdialenosti aj neefektívne. Dopravná infraštruktúra sa výrazne zlepšila, aj keď cesty aj naďalej zostávajú slabým miestom krajiny. Existujú tri diaľnice, ktoré spájajú Bukurešť s mestami Piteşti a Ploieşti a niekoľko ďalších, ktoré sú v štádiu výstavby. Výhodným riešením je aj používanie metra, kde je stála bezpečnostná služba. Na prepravu (napr. z letiska) je možné použiť aj taxíky. Odporúča sa dohodnúť sa vopred na cene. V meste je možné používať aj električky, trolejbusy, autobusy, resp. minibusy. Parkovanie v meste je mimo víkendov dosť komplikované vzhľadom na množstvo vozidiel. Parkovacie poplatky zatiaľ nie sú veľmi vysoké. Ak budete v krajine hľadať veľvyslanectvo SR, nachádza sa v centre Bukurešti v blízkosti Námestia Univerzity. Orientačným bodom je výšková budova hotela Intercontinental na bulvári gen. Magheru, do ktorého ústi ulica Batiştei. Sídlo veľvyslanectva SR sa nachádza na ulici Oţetari (čítaj Ocetari) 3, t. j. na štvrtej ulici vpravo z ulice Batiştei.

Autom: Cestná infraštruktúra je pomerne skromná v porovnaní so západnou a strednou Európou. V krajine existuje niekoľko diaľnic. Väčšina ciest, po ktorých budete cestovať, je dobre udržiavaných a sú označené písmenom E (napr. E42). Ponúkajú tiež malebné výhľady a veľkolepé scenérie hôr, údolí a lesov. Cesty, najmä v Transylvánii, sú postavené na vrchole starých stredovekých trás a vždy je po ceste niečo, pri čom by ste mali zastaviť a urobiť si návštevu. Na cestách je aj mnoho kruhových objazdov, ako v mestách, tak aj mimo nich. Pravidlo je pri nich rovnaké ako na Slovensku - autá v kruhovom objazde majú prednosť. Na cestách, ktoré spájajú Rumunsko so západnými hranicami, rátajte s premávkou a s tým, že väčšina ciest má iba jeden, maximálne dva pruhy. Pri vstupe do krajiny cez severné susedné Rakúsko potrebujete aj samostatnú vinetku na používanie rakúskej diaľničnej siete.

Autobusom: Autobusy sa v Rumunsku stávajú čoraz populárnejším spôsobom, ako sa do krajiny dostať, najmä z Balkánu a bývalého ZSSR, ale aj zo západnej Európy, napr. Nemecka a Švajčiarska. Súkromní autobusoví operátori, napríklad VioTur.ro alebo Royal-tour.ro, prevádzkujú rýchle a pohodlné autobusové služby z a do rôznych miest, ako napríklad Kišiněv, Kyjev, Odessa, Sofia a Istanbul. Pre všetky informácie o autobusoch v Rumunsku a on-line rezervácie a kúpy lístkov navštivte Autogari.ro. Na cestu medzi mestami v krajine môže byť cesta autobusom najlacnejšiou voľbou. V rumunských mestách môžete zvyčajne nájsť jednu alebo niekoľko autobusových zastávok. Autobusy a minibusy odtiaľ odchádzajú do miest a obcí v neďalekej oblasti, ako aj do iných miest v krajine. Myslite však na to, že minibusy sú zvyčajne veľmi nepohodlné a niektoré autobusy staré a pomalé. Časové rozpisy nie sú prísne dodržiavané a meškanie viac ako jednu hodiny nie je nezvyčajné, najmä pri medzimestských autobusoch.

Vlakom: Rumunsko je relatívne dobre prepojené s európskou železničnou sieťou. Denne premávajú medzinárodné vlaky do Mníchova, Benátok, Viedne, Budapešti, Záhrebu, Belehradu, Sofie, Istanbulu, Kišiňov, Kyjeva a Moskvy. Z dôvodu zlej kvality železničnej infraštruktúry v regióne však cestovanie vlakom na dlhé vzdialenosti trvá dlhý čas. Aj napriek tomu sú však vlaky ideálnym spôsobom, ako spoznať mestá západného a stredného Rumunska. Medzi medzinárodnými vlakmi, ktoré do Rumunska premávajú, sú aj vlaky EuroCity (relatívne vysoký štandard) a nočné vlaky. Rumunsko je aj súčasťou ponuky Eurail Pass. Lacným variantom cesty do alebo z Rumunska môže byť tiež Balkánsky Flexipass. Vnútroštátne vlaky jazdia do väčšiny dedín a miest. Existuje tu päť druhov vlakov.  Osobné sú tak pomalé, že dvere vagónov zostávajú otvorené, aby cestujúci mohli nastupovať aj počas jazdy. Vlaky Accelerat sú drahšie a menej plné. Vlaky rapid a expres sú pomerne rýchle a jazdia aj do zahraničia. Inter-city vlaky nie sú rýchlejšie, ale dvakrát drahšie a pohodlnejšie. Miestenky sú povinné a zahrnuté v cene lístka.

Loď je jediná možnosť ako cestovať po delte Dunaja. Plavby na Dunaji sú však veľmi drahé - začínajú v Passau alebo Viedni a konečný cieľ majú v delte Dunaja. Tieto plavby zastavujú v každom hlavnom prístave pozdĺž cesty - v Rakúsku, Maďarsku, Srbsku a Rumunsku. Trajekty po Dunaji smerujú do/z Bulharska premávajúce z niekoľkých prístavov: od Bechet po Oryahovo (denne) a od Zimnicea až po Svishtov (len cez víkendy). Od Calafatu po Vidin je teraz využiteľný aj dopravný most, ktorý je ľahko dostupný autom.

Letecky: Letecká doprava sa stáva ako prostriedok pre vnútroštátnu dopravu čoraz populárnejším. Vnútroštátne lety v Rumunsku prevádzkujú dve letecké spoločnosti - Tarom a Blue Air. Už v roku 2010 boli Bukurešť a Temešvár prepojené až 12 dennými letmi, Bukurešť a Kluž 10 dennými letmi a mestá Tarom, Bukurešť, Oradea, Sibiu a Satu Mare 2 až 3 dennými letmi. Prostredníctvom denných letov spoločnosti Blue Air sú prepojené aj  Bukurešť a Arad. Frekvencie letov v sobotu môžu byť znížené, najmä v menších mestách.

Musíte vidieť

Brašov – jedno z najnavštevovanejších miest Rumunska, hlavnou atrakciou je Čierna katedrála- najväčšia cirkevná stavba medzi Viedňou a Istanbulom, blízko leží aj  Drakulov hrad – pevnosť Bran

Bukurešť -  kedysi prezývaná „Paríž východu“, dominantou je 12 poschodový parlament postavený diktátorom Ceaucescom druhá najväčšia budova na svete (po americkom Pentagone), atrakciou je Kostol Stavropoleos zo 16. storočia

Južná Bukovina – Voronet, Moldovita a ďalšie kláštory pomaľované gotickými freskami pripomínajúcimi komiks, známa je tiež voronetská modrá - farba získavaná z lazuritu, ktorej svetlo dodáva zvláštnu atmosféru

Săpânţa  - svetoznámy cintorín s pestrofarebne pomaľovanými krížmi

Národné vojenské múzeum – broskyňovo ružová budova blízko hlavnej stanice s komunistickou nástennou maľbou a slávnym lietadlom Aurela Vlaicu, ktoré vzlietlo v roku 1911.

Parlament – 3100 izieb a 330 000 štvorcových metrov, projekt Nikolae Ceucesca v cene miliardy eúr, dnes sídlo rumunského parlamentu, tiež sa tu usporadúvajú konferencie a exkurzie.

delta Dunaja – európsky variant amazonskej džungle s viac ako 300 druhmi vtákov

pohorie Fagaraš s najvyššou horou Rumunska Moldoveanu (2 543 m)
Piatok, 21. jún. 2024. Meniny má Alojz.
Stream naživo

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Foto dňa