Česká republika

2019-01-01 00:00:01 |   |    | 

Fakty

Názov krajiny: Česká republika
Hlavné mesto: Praha
Rozloha: 78 866 km2
Počet obyvateľov: 10 578 820 (2017)
Štátne zriadenie: parlamentná republika
Geografická poloha: stredná Európa
Časové pásmo: Slovensko 0 hod.
Ubytovanie: Rezervujte si ubytovanie v Prahe online
Podnebie:

mierne, vnútrozemské podnebie, so štyrmi ročnými obdobiami, nie veľmi horúce letá, vlhké a studené zimy

Predpovede.sk

POZRITE SI AKTUÁLNE POČASIE V PRAHE

Mena: česká koruna (CZK)
Jazyky: Čeština. V krajine sa dá dohovoriť aj po slovensky, staršia generácia komunikuje po nemecky, mladšia po anglicky
Správne členenie: 13 krajov, 76 okresov
Národnost. zloženie: Česi (86%), Moravania, Slováci, iné (Poliaci, Nemci, Maďari, Rómovia, spolu 4 %)
Náboženstvo: rímskokatolícke (11%), bez náboženského vyznania (35%)
Diplomatické zast.: Veľvyslanectvo Českej republiky v SR
Hviezdoslavovo nám. 8 [ukáž na mape]
P.O. Box 208, 810 00 Bratislava 1
Tel.: +421 2 59 20 33 01
Fax: +421 2 59 20 33 30
e-mail: bratislava@embassy.mzv.cz
web: www.mzv.cz/bratislava

Veľvyslanectvo SR v Česku:
Velvyslanectví Slovenské republiky,
Pelléova 12, 160 00, Praha 6
Tel: +420 233 11 3051
Mobil (pohotovostný): +420 607 646 573
Fax: +420 233 11 3054
E-mail : emb.prague@mzv.sk, cons.prague@mzv.sk (emailová adresa pre konzulárne záležitosti)
Internet: www.mzv.sk/praha
Víza a doklady:

Do Českej republiky môžete cestovať s platným cestovným pasom, alebo občianskym preukazom.

Ministerstvo zahraničných vecí SR


O krajine

Dejiny: Územie dnešných Čiech bolo osídlené od staroveku, od 3. stor. pred n. l. Keltmi (z názvu kelt. kmeňa Bójov, lat. Boiohaemum, vznikol názov Bohémia), začiatkom 1. stor. n. l. územie ovládajú germánske kmene, od 6. stor. sa datuje slovanské osídlenie, v 7. stor. vzniká voľný zväzok slovanských kmeňov pod vedením franského kupca Sama, tzv. Samova ríša. Veľkomoravská ríša sa v 9. stor. stala prvým štátnym útvarom predkov Čechov a Slovákov. Rozbili ju maďarské nájazdy v 10. storočí. Slovensko sa postupne stalo súčasťou Uhorska, kým v Čechách pokračoval, najmä zásluhou Přemyslovcov, samostatný štátotvorný proces. Do polovice 14. stor. sa dokončila kolonizácia krajiny, rozvíjali sa remeslá, vznikali mestá.

Kríza feudalizmu vyvrcholila v 1. polovici 15. stor. husitským hnutím, ktoré sa najprv usilovalo o reformu cirkvi, neskôr bojovalo o moc s katolíkmi; husiti museli čeliť niekoľkým križiackym výpravám (husitské vojny). Habsburgovci nastupujú na český trón v r. 1526, po ich príchode sa politické a hospodárske súperenie miest a šľachty rieši v prospech šľachty. Silnejúce absolutistické tendencie v r. 1618-1620 viedli k českému stavovskému povstaniu, ktoré sa stalo aj začiatkom 30-ročnej vojny (ukončenej vestfálskym mierom v r. 1648), vojna zbedačila krajinu, zahynuli alebo odišli do exilu viac ako dve tretiny obyvateľstva. Po porážke povstania v r. 1620 (bitka na Bielej hore) sa presadzujú centralizácia a absolutizmus a silná rekatolizácia.

Silnejúci sociálny útlak vyvolal sedliacke povstania aj v 18. stor., najmä povstanie v r. 1775 prispelo k jozefínskym reformám (zrušenie nevoľníctva) a absolutistického štátu.

Súčasne s rastom priemyslu a formovaním kapitalistických výrobných vzťahov sa počas národného obrodenia formuje moderný český národ. V revolučných rokoch 1848-1849 štátoprávne a národné požiadavky českej buržoázie neuspeli a národ sa musel s rakúsko-uhorským dualizmom (1867) zmieriť. Na českom teritóriu však dochádza k prudkému rozvoju priemyslu, na ktorom majú podiel najmä českí a nemeckí podnikatelia. Silnejúce tlaky a snaha o národné oslobodenie vyvrcholili pri rozpade Rakúska-Uhorska v októbri 1918 vznikom samostatnej Československej republiky, ktorá patrila k moderným štátom s rozvinutou parlamentnou demokraciou a s politickou orientáciou na Francúzsko a spojencov v Malej dohode (Juhoslávia a Rumunsko). Československo malo v tom čase jednu z najvyspelejších európskych ekonomík.

V r. 1938 však Československo bez podpory západných veľmocí akceptovaním mníchovského diktátu ustúpilo nacistickému Nemecku. Pod nemeckým tlakom sa rozpadlo na protektorát Čechy a Morava a samostatný Slovenský štát, satelit Nemecka. Silnel však odpor proti nemeckej okupácii, veľa Čechov ušlo do zahraničia a u západných spojencov i v Sovietskom zväze vytvárali samostatné vojenské jednotky, ktoré sa zapojili do boja proti Nemecku. V r. 1945 bolo Československo obnovené. Demokratický vývoj však prerušili februárové udalosti v r. 1948, po ktorých moc uchvátili komunisti. Svoje mocenské pozície režim upevňoval represáliami. Z podnikateľov, remeselníkov a súkromných roľníkov urobili komunisti nepriateľskú triedu a mnohých po vykonštruovaných procesoch aj uväznili. Politické čistky sa dotkli aj členov komunistického vedenia. Viacerých popravili. V šesťdesiatych rokoch nastalo opatrné uvoľňovanie, avšak liberalizačné snahy v auguste r. 1968 vojensky potlačil Sovietsky zväz a vojská ďalších štyroch krajín Varšavskej zmluvy. Reprezentanti liberálnych tendencií boli vylúčení z komunistickej strany a perzekvovaní boli ich rodinní príslušníci, nekomunisti i veriaci.

Odpor proti režimu vyvrcholil 17. novembra 1989 nežnou revolúciou, v ktorej sa komunistický režim zrútil. Bola zrušená vedúca úloha KSČ pri riadení štátu, prezidentom sa stal antikomunista, disident Václav Havel, otvorili sa hranice na západ, krajina zmenila názov z Československej socialistickej republiky na Českú a Slovenskú Federatívnu republiku. V r. 1990 sa uskutočnili prvé slobodné voľby, začala sa privatizácia. Rozdielne názory českej a slovenskej politickej reprezentácie viedli k dohode o pokojnom rozdelení krajiny na dva samostatné tesne kooperujúce štáty. ČR bola prijatá do NATO v r. 1999 a spoločne s ďalšími 10 krajinami (vrátane Slovenska) bola v r. 2004 prizvaná do EÚ.

Bezpečnost. riziká: Treba si dať pozor na vreckových zlodejov na frekventovaných miestach, ktorí kradnú najmä peňaženky, kreditné karty a osobné doklady, a na pouličných priekupníkov s valutami. V okolí Václavského námestia pôsobia priekupnícke bandy zo zahraničia, z bývalej Juhoslávie, Albánska, arabských a ďalších krajín, ktoré sa zaoberajú o. i. predajom narkotík, prostitúciou. Drogová kriminalita sa trestá podobne prísne ako v susedných krajinách.

Novou formou páchania trestnej činnosti, najmä na území hlavného mesta Prahy, sú podvody a krádeže ktoré páchajú tzv. falošní policajti, oblečení v uniformách ako českí policajti, ktorí kontrolujú a okrádajú zahraničných turistov. Páchatelia tejto trestnej činnosti sa zgrupujú prevažne z radov cudzincov a situácia si vyžiadala zriadenie špecializovanej jednotky na potláčanie tejto trestnej činnosti.

Ďalšou novou a mimoriadne nebezpečnou formou trestnej činnosti sa stali podvody s kreditnými kartami pri výbere hotovosti z bankomatov. Miniatúrne čítacie zariadenia a minikamery umiestnené na bankomatoch dokážu prečítať dáta z magnetického prúžku karty a poslúžiť tak výrobe falošnej kópie karty. Zdravotníctvo: Na podobnej úrovni ako na Slovensku. Zdravotná starostlivosť sa poskytuje cudzincom z krajín EÚ i domácim občanom za rovnakým podmienok, cien a spoluúčasti.

Zdravotníctvo: je na podobnej úrovni ako na Slovensku. Zdravotná starostlivosť sa poskytuje cudzincom z krajín EÚ a domácim občanom za rovnakých podmienok, cien a spoluúčasti.

Internet (.cz): Národná turistická organizácia,Turistické informácie, Zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO

Komunikácia: T-mobile (áno), Orange (áno), O2 (áno)

 

Doprava

Autom: Do Českej republiky možno prejsť cez 17 cestných priechodov rovnomerne rozložených pozdĺž celej 265 km dlhej hranice. Autostrádnym priechodom sú Kúty-Břeclav, v južnej časti hranice. Z Bratislavy do Prahy je to po diaľnici 330 km (čas jazdy cca 3-4 hod), z Bratislavy do Brna 130 km (čas jazdy 1,5 hod.). Z priechodov v strednej a severnej časti hranice treba rátať do Prahy asi s 5 hodinovu jazdou a do Brna s 1,5 až 2 hodinovou, pretože diaľnica je od nich pomerne ďaleko.

Autobusom: Okrem expresného autobusu Bratislava-Praha, ktorý ide po diaľnici, jazdia do Prahy aj autobusy z ďalších slovenských miest - najvzdialenejší ide až z Michaloviec. Pravidelné linky vedú aj z ďalších, zvyčajne krajských miest, do viacerých krajských miest a kúpeľov v ČR. Najvyhľadavanejšími prepravcami sú Regiojet a StudentAgency, ktoré ponúkajú cesty za výhodné ceny. Medzinárodné autobusové spoje, ako aj najdôležitejšie vnútroštátne diaľkové autobusové spoje využívajú autobusovú stanicu Florenc, ktorá je priamo napojená na linky metra „B“ – žltú a „C“ - červenú.

Vlakom: šesť železničných priechodov, rovnomerne rozmiestnených po celej hranici. Najfrekventovanejší je Lanžhot-Kúty, spojnica Bratislavy a Prahy. Rýchliky z východného, severného a stredného Slovenska idú cez Čadcu alebo Púchov. Medzištátne vlakové spoje využívajú železničné stanice Hlavní nádraží a Holešovice, ktoré sú priamo napojené na linku metra „C“. Relatívne hustá a relatívne kvalitná cestná sieť má 55 447 km, z toho 518 km diaľnic a 320 km rýchlostných komunikácií. Spočiatku sa prioritne budovala diaľnica medzi Prahou a Bratislavou (na Slovensku mala pokračovať do Košíc a na hranice vtedajšieho Sovietskeho zväzu), dnes sa prednostne dokončujú úseky na juh a severozápad od Prahy, na nemecké hranice, kde sú cesty mimoriadne vyťažené. Budujú sa aj obchvaty veľkých miest.

Železnice: štátnym dopravcom sú České dráhy (ČSD), iba na niektorých lokálnych tratiach jazdia malé súkromné firmy. Vnútroštátna i medzinárodná doprava sú dobre rozvinuté, krajina poskytuje aj tranzit zo Škandinávie a Nemecka do Maďarska a na Balkán.

Letecká doprava: Takmer monopolným linkovým dopravcom sú štátne České aerolínie (ČSA) založené v r. 1924. Chartrovými dopravcami sú Travel Service (má aj dcérske spoločnosti v Maďarsku a Španielsku a nízkotarifné Smart Wings). Hlavným letiskom je Ruzyň v Prahe (9,7 mil. cestujúcich v r. 2004). V malom rozsahu sa lieta aj z Ostravy, Brna, Karlových Varov a Uherského Hradišťa.

Lodná doprava: Labská vodná cesta sa využíva na dopravu českého tovaru do Hamburgu. Osobná lodná doprava má význam len pri vyhliadkových plavbách po riekach Labe, Vltave a niektorých veľkých jazerách.

Mestská hromadná doprava: Mestská hromadná doprava v Česku je tvorená pražským metrom, siedmymi električkovými, štrnástymi trolejbusovými a mnohými autobusovými prevádzkami. Rovnako možno do nej započítať niekoľko minibusových a skibusových prevádzok, vybrané lanové dráhy (Karlovy Vary, Mariánske Lázne a Praha) či niektoré mestské a prímestské železničné úseky. Skôr doplnkový význam má mestská vodná doprava - napríklad päť prívozov  v Prahe a doprava na Brnenskej priehradnej nádrži. Praha má aj pomerne dobrú sieť miestnych vlakov, ktoré ju spájajú s predmestím a okolitými mestami s názvom Esko (Linka S). Pre tieto vlaky (kategória Os a Sp) platia cestovné lístky hromadnej dopravy (32 Kč za 90 minút jazdy).

Musíte vidieť

Atrakciou pre zahraničných turistov je samozrejme Praha s množstvom historických pamiatok:

Dominantou mesta je Pražský hrad; v Novom paláci na Hradčanoch je reprezentačné sídlo českých kráľov, dnes prezidenta. Je v ňom aj Španielska sála a obrazáreň. Hrad má 3 nádvoria, dominantou tretieho je gotická katedrála sv. Víta so svätováclavskou kaplnkou, náhrobkami českých panovníkov. Južný trakt uzatvára Starý kráľovský palác, v susedstve je gotický renesančne prestavaný kostol Všetkých svätých. Najvýznamnejšou stavbou Jiřského námestia je Jiřský kláštor s trojloďovou bazilikou, najstarší kláštor v Čechách. Južnú časť ulice tvoria prestavané, pôvodne renesančné feudálne paláce (Ústav šľachtičien, Lobkovický palác). Zachovali sa zvyšky románskych hradieb i neskorogotického opevnenia. K Hradu patrí aj Letohrádok kráľovnej Anny, jazdiareň. Na okolí je viacero ďalších nádherných stavieb, napr. na Loretánskom námestí Černínsky palác a Loreta. Hrad spolu s Malou stranou a Starým mestom tvorili v stredoveku mohutný opevnený komplex, ktorý mal podľa Karla IV. zaistiť Prahe vedúce postavenie v strednej Európe – mala sa stať slovanským Rímom.

K najvýznamnejším stavbám tzv. pražského baroka patrí Valdštejnský palác, Klementinum, kostol sv. Mikuláša.

Vltavu preklenuje niekoľko mostov, najkrajší je sochami bohato zdobený Karlov most. Okrem českých architektov a sochárov sa na výstavbe Prahy podieľali aj nemeckí, rakúski a talianski.

Množstvo architektonických pamiatok je i v ďalších častiach Prahy. Okrem palácov šľachty a chrámov tu nájdete i ďalšie zaujímavé stavby, napr. v r. 1783 otvorené Nosticovo (neskôr Stavovské) divadlo, kde bola v r. 1787 svetová premiéra Mozartovho Dona Giovanniho. V novorenesančnom slohu bolo vybudované Národné divadlo, Rudolfinum, Národné múzeum, českú secesiu reprezentuje Obecný dom, Hlavné nádražie a obytné budovy pre zámožnejšie vrstvy napr. na Kráľovských Vinohradoch. Mimoriadne navštevovanou časťou Starého Mesta je židovské mesto so synagógami, židovským múzeom a nádherným cintorínom.

Po celom Česku je vyše stovky navštevovaných, zachovaných a zrekonštruovaných hradov, zámkov a šľachtických sídiel, ktoré sú dnes prístupné aj ako múzeá a galérie: napr. Karlštejn, Hluboká, Orlík a i.

Česká republika má 12 zápisov v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva: jedným z nich je historické jadro Prahy (Hradčany, Malá Strana, Staré Mesto, Jozefov, Nové Mesto, Vyšehrad) ako jedno z najlepšie zachovaných stredovekých stavebných celkov v Európe; ďalším Vila Tugendhat v Brne, stavba architekta Miesa van der Rohe z r. 1930, ktorá patrí k najvýznamnejším architektonickým dielam 20. stor. V zozname sú aj Holašovice, časť obce Jankov v južných Čechách (okr. České Budějovice) s unikátnym súborom budov tzv. sedliackeho baroka a s priestranným námestím lemovaným juhočeskými murovanými usadlosťami zo 40. – 70. r. 19. stor. Svetovým kultúrnym dedičstvom sú aj mestské pamiatkové rezervácie v Českom Krumlove a Lytomyšli, historické jadro Kutnej Hory a Telča, gotické, renesančné a barokové domy, paláce, kostoly a kláštory, renesančné hradby a barokové opevnenie v Olomouci, symbióza kresťanských stavieb a židovského geta so starou a novom synagógou a židovským cintorínom v Třebíči, zámok a záhradný komplex v Kroměříži, kláštorný chrám Nanebovstúpenia Panny Márie v Sedleci (Kutná Hora), prírodno-krajinársky komplex v Ledniciach a Valticiach a Zelená Hora, zalesnený vrch pri Žďári nad Sázavou.

Množstvo ďalších zaujímavých tipov nájdete aj tu.
Nedeľa, 23. jún. 2024. Meniny má Sidónia.
Stream naživo

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Foto dňa